Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом юридичного факультету та функціонує з моменту створення правничого факультету у 1993 році.

 

Завідувач кафедри: 

доктор юридичних наук, професор Яцишини Михайло Михайлович

43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13

тел.: +38(0332)248177

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Історична довідка: кафедра теорії та історії держави і права є структурним підрозділом юридичного факультету та функціонує з моменту створення правничого факультету у 1993 році. Першочергово кафедра була у складі кафедри публічного права. У 2000 році на базі кафедр публічного і приватного права юридичного факультету було створено чотири кафедри, серед яких і кафедра теорії, історії держави і права та конституційного права. Завідувачем кафедри був обраний доктор юридичних наук, професор, старший радник юстиції, Почесний працівник прокуратури, член Науково-методичної ради Генеральної прокуратури України Валентин Володимирович Долежан, який і сьогодні підтримує тісні зв'язки з факультетом.

 

У 2006 році кафедру теорії, історії держави і права та конституційного права було реорганізовано у кафедру теорії та історії держави і права та кафедру конституційного, адміністративного та фінансового права.

Рік заснування: 01.02.2006р.

Склад кафедри: 15 штатних працівників, 1 на умовах сумісництва; 1 ст. лаборант. З них 1 доктор юридичних наук, 13 кандидатів наук.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Яцишин Михайло Михайлович, професор
  • державне право зарубіжних країн;
  • порівняльний аналіз англосаксонської та континентальної систем права;
  • правові системи сучасності.
 • Булавіна Світлана Євгенівна, доцент
  • енциклопедія законодавства (історико-правовий аналіз);
  • права людини: міжнародні стандарти;
  • основи права; правознавство.
 • Гламазда Петро Володимирович, доцент
  • історія держави і права України;
  • історико-правові засади пенітенціарії України-Руси;
  • еволюція системи покарання: український та зарубіжний досвід.
 • Гороть Алла Миколаївна, доцент
  • міжнародне публічне право.
 • Климчук Тетяна Дмитрівна, старший викладач
  • основи права;
  • адміністративне право;
  • правознавство;
  • права людини: міжнародні стандарти.
 • Коренга Юлія Володимирівна, старший викладач
  • основи права;
  • теорія держави і права.
 • Колодяжна Вікторія Володимирівна, доцент
  • система джерел європейського права;
  • основи права; теорія держави і права;
  • державне право зарубіжних країн.
 • Кравчук Володимир Миколайович, доцент
  • конституційне право України;
  • конституційні засади судочинства в Україні;
  • організаційно-правові основи забезпечення громадського порядку в Україні;
  • проблеми теорії конституційного права;
  • конституційна реформа в Україні.
 • Кравчук Микола Артемович, доцент
  • історія держави і права зарубіжних країн;
  • проблеми державно-церковних відносин в Україні;
  • історія вчень про державу і право;
  • нормативно-правове забезпечення дошкільної освіти;
  • правове забезпечення освітнього процесу в Україні.
 • Крисюк Юрій Петрович, доцент
  • філософія права;
  • історія вчень про державу і право;
  • основи права.
 • Лаба Оксана Василівна, доцент
  • проблеми теорії держави і права.
 • Щирба Мар'яна Юріївна, асистент
  • юридична деліктологія;
  • громадський контроль як інститут громадянського суспільства;
  • проблеми реалізації норм права;
  • проблеми теорії держави і права;
  • основи права.
 • Нинюк Марія Антонівна, доцент
  • державна служба;
  • державне будівництво та самоврядування в Україні;
  • державне управління;
  • правові основи діяльності органів масової інформації в Україні;
  • становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні.
 • Шевчук Ірина Миколаївна, доцент
  • основа права Європейського Союзу;
  • конституційна юстиція;
  • конституційно-процесуальне право;
  • правове регулювання відносин України та ЄС.
 • Юхимюк Ольга Михайлівна, доцент
  • теорія держави і права;
  • нормотворчість та юридична техніка;
  • теорія та догма в юридичній традиції;
  • загальна теорія правового статусу особи.

 

Тематика наукових досліджень кафедри: компаративістські дослідження в галузі становлення та розвитку правових систем; історія та проблеми функціонування пенітенціарної системи України та світу; проблеми реалізації соціального та правового порядку; застосування принципів права судами України; напрямки судово-правової реформи в Україні; особливості філософсько-правового підходу до злочину і покарання; злочин та покарання в українській правовій традиції.

 

Основні напрями наукових досліджень: історія становлення та проблеми функціонування кримінально-виконавчих установ в Україні; застосування принципів права судами України; соціальний та правовий порядок в суспільстві; інститут народної законодавчої ініціативи в Україні та зарубіжних країнах; філософсько-правові погляди та їх вплив на проблему злочину і покарання в Україні.

З метою підготовки науково-педагогічних кадрів та належного рівня наукових досліджень при кафедрі відкрита аспірантура за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (лист МОНмолодьспорт № 1/11-10965 від 23.11.11 року).

На кафедрі формується осередок істориків права Волині, який бере активну участь в роботі Міжнародної асоціації істориків права. Так, 13–16 червня 2014р. на Рівненщині та Волині пройшла XXVIII Міжнародна історико-правова конференція «Людиноцентристський вимір в історії права, держави і юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова». Співорганізаторами заходу виступили Міжнародна асоціація істориків права, Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Комісія історії українського права при Президії НАНУ, cекція історії держави і права Наукової ради НАН України з координації фундаментальних правових досліджень.

В рамках науково-дослідної роботи університету кафедра є співвиконавцем науково-дослідної теми: "Соціально-правові аспекти ресоціалізації неповнолітніх правопорушників" (проф. Яцишин М. М., доц. Гламазда П. В., к.ю.н. Коренга Ю. В., аспірант Леміщак К. М.). В ході виконання роботи станом на 1 вересня 2015 захищена дисертація Оксенчуком І. В. "Нормативно-правове забезпечення виконання покарань в Україні: сучасний стан, перспективи (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.)".

На кафедрі теорії та історії держави і права працюють та здійснюють підготовку досліджень 5 здобувачів наукового ступеня доктора юридичних наук та 5 аспірантів.

Серед досліджуваних проблем варто виокремити роботу над темами дисертацій:

Булавіної С. Є. – "Інституціонально-правові засади забезпечення економічної безпеки держави в умовах глобалізації" зі спеціальності 21.04.01 – економічна безпека держави (науковий консультант – професор кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права "КРОК"Тимошенко Володимир Андрійович, д.ю.н., проф.);

Кравчука В. М. – "Теоретичні основи конституційно-правового статусу суддів в Україні" зі спеціальності 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право (науковий консультант – завідувач кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений юрист України, д.ю.н., проф. Федоренко В. Л.);

Крисюка Ю. П. – "Злочин і покарання як атрибути культурно-цивілізаційного процесу" зі спеціальності 12.00.12 – філософія права (науковий консультант – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, д.ю.н., проф. Яцишин М. М.);

Юхимюк О. М. – "Застосування принципів права судами України: загальнотеоретичний аспект" зі спеціальності 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень (науковий консультант – завідувач кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ю.н., проф. Луць Л. А.).

Додаткова інформація: кафедрою налагоджено тісну співпрацю з провідними українськими та зарубіжними університетами, здійснюються наукові стажування, взаємна участь у роботі конференцій та симпозіумів; проводяться круглі столи, дискусії, обмін досвідом за участю відомих науковців українських вишів, відкриті лекції та майстер-класи професорів з проблем теорії та історії держави і права, філософії права, історії політичних та правових вчень.

Контакти:

 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. 215

 е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 logo

    logo 8   

 

   logo-9-03-185   
 

 

Log in